Làm thế nào để chạy 1 số test case bằng cmd

Xin chào các bạn
Tôi sử dụng câu lệnh dưới để chạy testcase test.tc
test --headless -pj “C:\Users\toaipa\test1903” -tp “\test-cases\test.tc” -pf “test” -zip “C:\Users\toaipa\test1903”
Tôi đang tìm cách chạy 1 vài testcase bằng câu lệnh nhưng không thành công
Tôi đã thử
test --headless -pj “C:\Users\toaipa\test1903” -tp “\test-cases\test.tc” -tp “\test-cases\test2.tc” -pf “test” -zip “C:\Users\toaipa\test1903”
Tuy nhiên kết quả chỉ chạy test.tc mà không chạy test2.tc.
Vui lòng hướng dẫn tôi cách để chạy 1 vài testcase bằng cmd. Thanks

bạn thử kéo hết testcase vào trong suite rồi run test path là suite xem