[Download Resource] Tải webdriver cho Chrome

Hi all, mình cần tải webdriver cho Chrome để thực hiện kiểm thử, tuy nhiên trong mục chọn brower lại không cho chọn và báo lỗi không thể update thông tin cho chrome driver. Ai biết chỉ giúp mình với ạ.
image